puretype
Partners Bulgaria

Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

Share Button

Saveti_na_decata_logo_full_color

Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът ще се изпълнява от месец май 2015 г. до месец март 2016 г. в осем общини: Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев.

Той адресира възможностите за подобряване на детското участие на общинско равнище, както в процеса на вземане на решения, така и при решаване на съществуващите проблеми на децата в общините, където живеят. Дейностите, които ще се осъществяват, отговарят на поставените цели в Националната програма за младежта (2011-2015), а именно: проучване на мнението и нагласите на младите хора, провеждане на семинари и обучения, предоставяне на информация и разработване на информационни и обучителни материали, обмяна на опит и добри практики, сформиране на младежки групи на местно равнище.

Основните целеви групи на проекта ще бъдат 180 деца на възраст между 14 и 18 г., представители на 8 общински съвета на децата в посочените по-горе градове и на 1 областен съвет на децата в гр. Сливен, избрани чрез демократични избори да представляват своите съученици, както и 45 представители на осемте общински администрации и Областната администрация на гр. Сливен.

През 2012 – 2015 г. в рамките на проекта на Фондация „Партньори-България“ „Насърчаване на участието на децата чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище“ в партньорство с УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на образованието и науката, беше подпомогнато развитието на 17 ученически, 8 общински и първият за България Областен съвет на децата – гр. Сливен.

В рамките на настоящия проект Фондация „Партньори-България“ ще се фокусира върху повишаване на знанията и компетенциите на децата и възрастните в процесите на развитие на партньорства и публичен диалог. Ще се създаде среда за ефективно взаимодействие, като консултанти от екипа на проекта, заедно с обучени местни експерти, ще осъществят шестмесечен приложен процес на кооперативно планиране*. В този процес участващите страни ще работят заедно за решаването на важни проблеми в града и региона, като постигат консенсус в планирането и постигането на своите съвместни дейности.

* Кооперативното планиране е процес и взаимодействие между две и повече страни, които работят за постигане на обща цел и поделят отговорността, авторитета и отчитането на постигнатите резултати. Участващите страни виждат различни аспекти на проблема, но могат конструктивно да изследват техните различия и да търсят решение на дадените проблеми.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени  организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Партньори-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bgEEA_Grants_JPG_4642_1

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs