puretype
Partners Bulgaria

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие

Share Button

Националното изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“  се финансира от Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Проектът  се изпълнява  в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Академията по права на човека, Норвегия.

Проектът цели да допринесе за предотвратяване на домашното и основаното на пола насилие, и да подобри положението на жертвите в България, като постави специфичен фокус върху ромските жени и момичета. Дейностите, които се осъществяват за постигането на целите на проекта включват:

  • Правен, институционален анализ и анализ на политиките в областта
  • Проучвания с количествени и качествени методи
  • Разработване и тестване на Модел за подкрепа на жертвите
  • Изработване на специфични препоръки
  • Застъпничество и разпространение

Основните целеви групи по проекта са деца и възрастни, жертви на домашно и основано на пола насилие в страната като цяло, сред ромските общности и настанени в кризисни центрове.

Резултатите от изследването са разпространени сред широк кръг специалисти и заинтересовани страни – полицейски служители, социални работници, специалисти по закрила на детето, специалисти в кризисни центрове, местни общности и организации, работещи в тази област.

В рамките на настоящия проект Фондация „Партньори-България“ се стреми да допринесе за  развитието на знания и опит във връзка с  превенция и реакция на  домашното насилие и  насилието, основано на пола в страната. Като резултат от проекта са представен  изчерпателен  и независим анализ, който да бъде на разположение на всички заинтересовани страни и да улесни вземането на по-добре информирани и основани на факти политически решения. В допълнение към аналитичната част, на базата на достигнатите заключения, е разработен и тестван Модел за подкрепа на жертвите, който има за цел да ангажира както местната общност, така и ключови заинтересовани страни в страната с проблема и нуждата от закрила на жертвите на домашно насилие и насилието, основано на полов признак.

human rights academy

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs