puretype
Partners Bulgaria

Споделен опит и съвместно планиране – акценти в Националната среща на пилотните детски съвети

Share Button

pic„Видяхме как работят останалите съвети и обменихме полезна информация и опит”. Това споделиха участниците в национална среща на пилотните детски съвети, която се проведе между 22 и 24 юли 2014 в Боровец. Близо 90 деца от различни краища на България взеха участие в срещата. Те разказаха примери за добри практики, показващи, че децата имат мнение и желание да направят положителна промяна сред общностите, в които живеят. Благотворителни инициативи, насочени към деца в нужда, акции за облагородяване на средата, като фитнес площадка и класна стая на открито, концерти за талантливи деца и спортни мероприятия са само част от инициативите, осъществявани от детските съвети. Провеждането на демократични избори за представители на съветите, осъществяването на анкети, проучващи мнението на младите хора и организирането на подписки, спомогнаха гласът на техните връстници да бъде чут. Комуникацията с местните власти и включването им в обсъждания на общински съвет допълнително доказаха, че съветите са обществено значима структура.

„Как да подобрим работата на детските съвети и какво е тяхното бъдеще?” беше ключовата тема на срещата, която позволи на децата да се обединят и надграждайки личния си опит, да дадат решения на трудностите, които срещат . Децата работиха в малки смесени групи, където всеки имаше възможност да даде своето мнение и решение на проблемите, свързани с мотивация на повече деца за участие, включване на деца от 1 до 4 клас, комуникация с училищното ръководство и местните власти, ефективност на общинските и областните съвети, координация между различните звена (училищен, общински, областен и национален детски съвети), популяризиране и набавянето на финансови средства.

За финал участниците трябваше да изработят планове, които да предложат възможни начини за утвърждаване правото на мнение на деца с увреждания, деца от етническите малцинства и от малките населени места. Представителите на детските съвети бяха единодушни, че всички деца трябва имат възможността да изразят своето мнение по въпросите, които ги вълнуват.Част от предложенията бяха: сформиране на мрежа от доброволци, изграждане на младежки центрове, провеждане на редовни срещи с деца от различни групи, използване на анкетни карти и информационни кампании. Детските представители планираха бъдещето, излизайки извън структурата на отделните детски съвети и насочвайки се върху целта, а именно  осъществяването на детско участие с включване на всички деца.

Националната среща на пилотните детски съвети е част от проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво“. Проектът се осъществява в партньорство между УНИЦЕФ-България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация “Партньори-България” и с подкрепата на Министерство на образованието и науката в 8 общини – Монтана, Вършец, Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Благоевград и Гоце Делчев. Специални гости на срещата бяха Мария Златарева, директор „Политики и програми” и Кремена Чобанова, консултант „Детско правосъдие”, УНИЦЕФ – България, Неджми Ахмед,  заместник областен управител на област Сливен и Петя Димитрова, държавен експерт, Държавна агенция за закрила на детето, както и деца-представители на Националния съвет на децата към ДАЗД. Помощ в подготовката на програмата и фасилитирането на сесиите оказаха Станислав Додов от „Национална мрежа за децата“, Йоана Петкова от „Заедно в час“ и Преслава Андреева.

DSC_0040 DSC_0076 DSC_0093 DSC_0147

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs