puretype
Partners Bulgaria

Превантивна програма за деца и младежи в риск „Заедно и утре“

Share Button

През месец октомври 2001 г. Фондация “Партньори – България” започна работа по тригодишна превантивна програма за деца и младежи в риск “Заедно и утре,” която се осъществява с подкрепата на Фондация “Крал Бодуен” – Белгия и Фондация “Отворено общество”– София.

Целите на програмата бяха насочени към постигане на позитивни промени в положението на децата в риск в градовете Кюстендил, Лом и Самоков чрез подкрепа на местни граждански организации и професионални общности в развиването на нови превантивни модели за социална работа с деца и семейства в риск.

Програмата беше ориентирана към повишаване чувствителността на възрастните към проблемите на децата, развитие на умения за сътрудничество и конкретни съвместни инициативи на различни заинтересовани групи на местно ниво. Създаването на подкрепяща мрежа в интерес на децата беше важен приоритет.

През първата година усилията бяха насочени към развиване капацитета на местните експерти, работещи с деца. Чрез специализирани обучения, посредством интерактивни методи бяха обучени представители на общинската администрация, МВР, неправителствени организации, медии, социални работници, педагози, членове на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др. заинтересовани граждани от всеки град. Популяризираха се успешни практики за превантивна работа с деца, доказали ефективността си в други страни. Оказана беше  техническа помощ за разработване на местни проекти. В резултат на усилията бяха инициирани общо 25 проекта от трите града, ориентирани към различни групи деца в риск /деца, отпаднали от училище поради бедност или невладеене на български език, деца от институции, деца, живеещи в условия на социална изолация поради  увреждания, “деца на улицата”, агресивни деца, деца, сключващи ранни бракове, деца, зависими от алкохол и наркотици/. Финансирани бяха 13 проекта, от които се очаква постигането на най-голям  социален ефект.

През втората година фондация “Партньори – България” положи усилия да изпълни стратегията си за превантивна работа, като във всеки един от градовете осигури възможност за разпространение и популяризиране на добрите практики за работа с деца и за повишаване на качеството на работа на местните екипи.

Дейностите бяха насочени към:

  • Утвърждаване на новите модели за превенция чрез местните проекти;
  • Стимулиране на широко публично участие и междусекторно сътрудничество за решаване проблемите на децата;
  • Улесняване сътрудничеството между местните екипи и екипите от трите града  за обмен на информация и споделяне на  опит.
  • Обучение, консултиране, супервизия и оценка на екипната работа по време на изпълнението на проектите;
  • Методическа помощ за местните социални работници, при решване на поведенчески, образователни или здравни проблеми на децата;
  • Подготовка на стандарти за социална работа и препоръки към социалната политика, базирани на успешните практики и трудности в работата на местните екипи.

През втората и третата година на програмата, Фондацията ще разшири набора от програми и услуги и ще привлече в дейностите си по-широк кръг групи и общности. Обществените консултативни съвети, създадени на доброволен принцип и включващи изявени специалисти и представители на общинските структури  от  всеки град, ще подкрепят проектите в тяхното изпълнение и ще изготвят експертизи и предложения по дейностите. Те ще продължат да търсят успешните механизми за мотивиране на различни институции и организации на местно ниво за съвместна работа по проблемите на децата и подобряване на координацията между тях.

Изпълнението на превантивната програма за деца и младежи в риск “Заедно и утре” ще доразвие опита наФондация “Партньори – България” в управлението на социалните процеси и защита правата на децата и маргиналните групи.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs