puretype
Partners Bulgaria

Насърчаване детското участие чрез укрепване ролята на детските и младежките училищни съвети

От края на ноември 2012 г. стартира инициатива за насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво, в партньорство между УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори-България“. Програмата цели създаването на благоприятна среда и оперативна рамка за реализиране на детското участие. В основата на програмата лежи схващането, че ако политиките за детско участие и допълващите ги структури и процедури се реализират на училищно, общинско, областно и национално ниво, то децата ще получат по-добър достъп до процеса за вземане на решения по въпроси, които засягат живота им. Възможността децата да споделят своите виждания, да формират и отстояват позициите си и да работят заедно е условие за наличието на здраво, демократично общество.

Чрез създаване или поддържане на вече съществуващи детски съвети на училищно, общинско, регионално и национално ниво, програмата цели да повиши капацитета на децата и възрастните ефективно да използват тези механизми за детско участие. В рамките на проекта ще бъдат разработени насоки за насърчаване на детското участие, които ще зададат оперативната рамка и принципите в основата на съответните политики на различните нива. Този модел ще включва 4-степенен механизъм и ще зададе стандартите за детско участие на всяко от нивата.

Използвайки разработения механизъм, екипът на проекта ще подкрепи пилотно 26 детски съвета – 1 регионален, 8 общински и 17 училищни. Избраните общини са Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, Вършец, Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Областният детски съвет ще бъде създаден в Сливен, където са покрити всички общини.

В рамките на програмата се предвижда провеждането на редовни срещи с ключовите заинтересовани страни, представляващи избраните училища, общини и региони. По време на тези срещи разработеният механизъм за детско участие ще бъде представен от гледна точка на функционирането и етапите в изпълнението му. Екипът по проекта ще включи в обучения за изграждане на капацитет повече от 60 специалиста, работещи с деца. Тренингите ще са насочени към прилагането на подхода за детско участие и подкрепа на детското участие на училищно, общинско и регионално ниво. В обучения за изграждане на капацитет ще бъдат включени и 400 деца, които ще участват в различни интерактивни и съобразени с възрастта им дейности.

Програмата ще бъде реализирана в период от 12 месеца и с помощта на експертния опит на всички партньори, включително и гражданските организации, училищата и местните общности, ще развие и използва опита и експертизата в областта на детското участие, за да гарантира, че всички заинтересовани страни имат достъп до международни и регионални анализи и практически насоки, за да насърчават детското участие.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs