puretype
Partners Bulgaria

Позитивни подходи за превенция на насилие над деца

Share Button

Екипът на Фондация „Партньори-България“, с изключителната подкрепа на Фондация ОУК, се ангажира вече шеста година с проблемите на една специфична група деца, които ​често пъти остават незабелязани и извън обсега на подходяща помощ и закрила. Ние ги наричаме „деца с емоционални и поведенчески затруднения“ (ЕПЗ) или още „деца с предизвикателно поведение“. В действителност, това са всички онези деца и юноши, които без да имат изразено психично нарушение, демонстрират поведение, възприемано като неприемливо, предизвикателно или дори опасно за околните.

Кои са децата с емоционални и поведенчески затруднения?

Всички деца, в даден период от своето развитие, демонстрират трудно поведение или изпитват негативни емоции, с които не могат да се справят. При някои от тях, тези трудности се задълбочават с времето и крият риск за пълноценното им развитие, а понякога дори застрашават здравето им и безопасността на околните. Тези деца ние наричаме деца с ЕПЗ или още деца с предизвикателно поведение.

„Емоционално и поведенческо затруднение е всяка социално неприемлива форма на поведение, чиято сила, честота и интензивност представляват заплаха за физическата безопасност на детето и/или околните, или възпрепятства  пълноценното му развитие и социално включване.”

Предизвикателното поведение може да приема най-различни форми – от прояви на открита агресия (физическо насилие, вербална агресия, разрушително поведение и др.) до скрити, неагресивни действия и състояния (самонараняване, злоупотреба с ПАВ, склонност към самоизолация, бягство от дома и др.). Въпреки различията,  децата с емоционални и поведенчески затруднения споделят и някои общи характеристики:

 • поведение, несъответно на социално приетото за дадена възраст и ситуация;
 • негативни емоционални състояния, изразяващи се с потиснатост, тревожност/страх или гняв;
 • трудности или неспособност за установяване и поддържане на социални контакти с връстници;
 • затруднения в обучението, които не се дължат на специфично заболяване,  сензорна увреда или интелектуален дефицит;

Как помагаме?

Усилията на екипа на ФПБ в подкрепа на децата с ЕПЗ са съсредоточени в следните основни сфери:

 • Повишаване капацитета на работещите с деца специалисти: разработване и въвеждане в практиката на цялостна методология за подкрепа на деца с предизвикателно поведение и обучение на специалисти от страната в нейното приложение;
 • Директна работа с деца и семейства: предоставяне на дългосрочна консултативно-информационна дейност за деца и семейства в Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на деца” в градовете Дупница и Самоков;
 • Насърчаване на позитивното родителство: организация на обучения за родители, групи за взаимопомощ и интернет платформа в подкрепа на позитивните родителски практики;
 • Развитие на политики и стратегии за подкрепа на  деца с предизвикателно поведение

Постигнати резултати към момента:

 • Създадохме два Центъра за информиране, консултиране и подкрепа на деца с ЕПЗ в градовете Дупница и Самоков;
 • Разработихме цялостна методология за подкрепа на деца и юноши, основана на подходите “Позитивна поведенческа подкрепа” и “Физическа намеса”;
 • Обучихме повече от 120 специалисти с различен профил  в 7 български града (Дупница, Самоков, Видин, Кюстендил, Пловдив, Разград и Търговище);
 • Предоставяме възможности за регулярна, индивидуална или групова супервизия на преминалите обучение специалисти
 • С активното съдействие на местни специалисти учредихме групи за взаимопомощ за родители в градовете Видин, Кюстендил, Пловдив, Разград и Търговище;
 • Създадохме интернет платформа, целяща да насърчи позитивното родителство чрез полезна информация, насоки и възможности за онлайн консултиране и дискусии в реално време /www.roditel.bg/
 • Осъществихме срещи-дискусии между родители и специалисти в седемте български града, с цел да обменят опит и да си помагат взаимно в нелеката задача да бъдат добри родители

Интересни Факти:

Ние вярваме, че предизвикателно поведение говори – децата “казват” с действията си това, което не могат да изразят с думи. Работата с деца ни научи, че:

 • 25% от всички тийнейджъри споделят за наличие на ЕПЗ
 • 9% от тях демонстрират трудности с опасно висок риск от нараняване или самонараняване;
 • Агресията не е най-често срещнатия проблем сред децата, но е най-лесно разпознаваем;
 • Момичетата са застрашени в по-голяма степен от развитието на емоционални затруднения с опасно висок риск;
 • С напредване на възрастта голяма част ЕПЗ се задълбочават до устойчиви негативни поведенчески модели, предизвиквайки необратими промени в качеството на живот на порасналото дете и неговите близки;
 • Мерките по превенция и ранна интервенция изискват минимален ресурс от материални средства и експертиза, в сравнение със скъпоструващите и по-слабо ефективни интервенции, необходими след етап на ескалация на проблема;

Кои подходи наричаме ”позитивни”?

Позитивни подходи е термин-чадър, описващ широк спектър от действия и разбирания за детската личност. “Позитивни подходи” не е конкретна техника или метод, а преди всичко качествено нов тип отношение към детската личност и развитие, ориентиран към това да се изследват и развиват силните страни на детето – онези специфични «островчета» на способност, талант и умение които всяко дете притежава, но не винаги разпознава и владее. Позитивните подходи се явяват алтернатива на традиционните възгледи за „проблемното дете”, поставящи акцент върху дефицитите и слабостите на децата. Целта на метода е да обърне смисъла, като възприеме демонстрираните от детето трудности не в качеството им на вроден дефицит или патология, а като своеобразен израз на потребност, която не намира социално приемлив начин за своето удовлетворяване.

Очаквани дългосрочни резултати

 • Трайно намаляване на децата в риск в седем български града;
 • Повишаване информираността на родителите по темата “емоционални и поведенчески затруднения” и насърчаване включването на позитивни родителски практики и култура на взаимопомощ в процеса на отглеждане и възпитание на децата;
 • Установяване на създадената от Фондация “Партньори-България” интернет платформа като място за обмяна на опит и професионални съвети, свързани с трудностите и предизвикателствата, които срещат родителите;
 • Промяна на отношението на специалистите , работещи в системата на образованието спрямо “емоционалните и поведенчески” затруднения, с които те се срещат в работата си и придобиване на знания за адекватно справяне с тях;
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs