puretype
Partners Bulgaria

Медиация

Share Button

Със създаването си през 1998 г. ФПБ стартира уникална за страната ни програма по медиация. Този термин навлезе в нашия език през последните десетина годинi. Той е свързан с умението да се посредничи между страните, без да се взема позиция , без да се дават съвети или препоръки как да бъде решен спорьт. Медиаторът насочва и подкрепя страните сами да стигнат до взаимно удовлетворяващо ги споразумение в процеса на спора.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение., Чл. 2 от ЗАКОНА за медиацията, обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г.

Процедурата по медиация е:

 • Бърза: сесиите не отнемат повече от 2-3 часа и обикновено до споразумение се стига след две до три сесии;
 • Ефективна: преминалите през процедура по медиация и постигнали споразумение са удовлетворени, защото сами са взели решение и са запазили добрите си отношения;
 • Удобна: сесиите се провеждат в зала по медиация на Фондация “Патньори-България”, а при необходимост – на друго подходящо неутрално място, а времето за тях се определя от самите страни;
 • Конфиденциална: цялата информация, свързана с отделните случаи, се счита за поверителна;
 • Доброволна: участниците могат по всяко време да се оттеглят от процедурата;
 • Икономична: заплащането на услугата е ниско, таксите обикновено се поделят между страните.

Целта на програмата по медиация е да въвежда и развива култура на диалог при решаването на конфликти и да предлага посредничество при конкретни случаи.

Намирането на добри решения при възникнали спорове и конфликти не винаги е възможно, когато отношенията са обтегнати и общуването между страните е затруднено. Намесата на квалифицирани медиатори, които подпомагат страните да постигнат споразумение, е една алтернатива с все по-нарастващо значение през последните години. Поради своя уникален потенциал да допринася за решаването на конфликти, медиацията се разви като процедура, която в много случаи успешно замества нуждата от съдебен процес, а в други случаи облекчава и съкращава неговото протичане. С оглед на това, ние създадохме досега 10 Центъра по медиация в страната: София, Лом, Видин, Кюстендил, Асеновград, Дупница, Самоков, Търговище, Разград и Кърджали.

През последните десет години фондация “Партньори-България” се утвърди като организация, която участва в решаването на различни видове спорове и конфликти. От 1998 г. до днес Фондацията е реализирала следните проекти в областта на разрешаването на спорове:

 • Разработване и въвеждане на академичен курс по извънсъдебно решаване на спорове в юридическите факултети на българските висши училища;
 • Програмата за прилагане на медиацията в училищата (Peer mediation);
 • Създаване на система за превенция и алтернативно решаване на спорове в местата за лишаване от свобода;
 • Развитие на услуги по семейна медиация в гр. София.
 • В периода 2001-2007 г., в рамките на проекта “Етническа интеграция и решаване на конфликти”, финансиран от Американската агенция за международно развитие, беше разгърната мащабна програма за създаване на местни центрове по медиация в 9 общини на страната За периода през тези Центрове са преминали около 500 случая, голяма част от които са завършили с подписването на споразумение.

Наред с разработването и реализирането на проекти, още от създаването си Центърът по медиация работи по решаване на конкретни случаи чрез използване на процедурата по медиация. От 1998 г. до днес през него са преминали стотици случаи, 80% от които успешно завършили. Най-често срещаните спорове са:
семейни; трудови; бизнес; общностни; междусъседски; спорове за връщане или придобиване на земи.

В периода 2003-2005 г. фондация “Партньори-България” участва чрез свои експерти в работната група на Министерството на правосъдието за създаване на Закон за медиация и Наредба за неговото приложение. Фондацията е член на Националната асоциация на медиаторите в България и има двама свои представители в Управителния съвет. Заедно с участието си в групата за Законодателни промени, ФПБ работи активно за популяризиране на възможностите ва медиацията, като алтернативен способ за решаване на ковфликти, чрез най-разнообразни форми на връзки с обществеността: дни на медиацията, открити врати на медиацията, създаване на учебен филм, научни и научно-популярни статии, интервюта в реномирани медии,провеждане на социологичесдки проучвания и т.н.

В партньорство с Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния, Центърът по медиация на ФПБ разви собствена уникална програма за обучение по медиация, съобразно Стандартите за обучение по медиация на Министерството на правосъдието в България. В периода 2005-2007 г. бяха обучени повече от 100 медиатори от цялата страна, които се вписаха в Регистъра на медиаторите при Министерството на правосъдието. Центърът по медиация беше преригистриран през 2007 г. и получи лиценз на Министреството на правосъдието № от 29.11.2007 г. Той разполага с екип от 10 висококвалифицирани обучители и повече от 20 практикуващи медиатори

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs