puretype
Partners Bulgaria

Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени

Фондация „Партньори−България” е партнираща организация по международния проект за обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени − Make the Link − Climate exChange. Проектът стартира на 1 януари 2010 г. и ще бъде осъществен в рамките на 3 години, като ще обхване 6 държави − 3 страни от Европа (Обединеното кралство, Холандия и България) и 3 страни от Африка (Сенегал, Кения и Малави). Пертньори по проекта са План – Холандия и Фондация „Гражданство“ – Англия, а водещата организация е План – Обединено Кралство. Проектът е подкрепен е от Европейската комисия. Неговата мисия е да подпомогне разбирането на младите хора за същността на климатичните промени и тяхното въздействие на местно, национално и международно равнище, както и връзката на климатичните промени с бедността и правата на децата. В дългосрочен план, проекта е насочен към формиране на гражданска позиция у младите хора във връзка с опазването на околната среда, както и към активното им включване в борбата срещу климатичните промени.

Дейностите включват работа с училища, учители и младежи от страните, в които проекта ще бъде осъществен. Ще бъдат разработени 7 модули, които ще бъдат включени в учебните програми на 352 училища от страните участващи в него. В България ще бъдат обхванати 30 училища и над 3000 деца на възраст от 14 до 18 г. Уроците ще бъдат насочени към следните теми:

− Какво представляват климатичните промени и от какво са причинени;

− Кои са засегнати от климатичните промени и по какъв начин;

− Как и защо всеки човек на тази планета е засегнат и по какъв начин зависим едни от други;

− По какъв начин климатичните промени засягат отделните страни и какво те могат да направят, за да минимизират негативното въздействие;

− По какъв начин са засегнати от климатичните промени местните общности и как това се отразява на местата, където учениците живеят;

− Да бъдеш активен гражданин − създаване на план за действие за борба с климатичните промени;

− Да бъдеш активен гражданин − създаване на кампания за въздействие върху общността и иницииране на промяна в политиката на национално ниво.

Основните дейности по проекта включват още създаването на Интерактивна Уеб-платформа, която да послужи за обучение и обмяна на опит между младите хора от различни страни, разработване на учебни материали и провеждането на тренинги за учители и младежки лидери, организиране на различни мероприятия в училищата и общността, свързани с климатичните промени, тренинг за подкрепа на младежи, желаещи да станат деятели на „промяната”, подкрепа на инициативи за създаване на политика, свързана с климатичните промени.

eu flag

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюзPlan

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs