puretype
Partners Bulgaria

За детство без насилие

Share Button

От април 2005 г. във фокуса на дейностите на ФПБ е проблемът за домашно насилие върху деца. Специалистите по света все по-често говорят с тревога за увеличаващите се случаи на тормоз в къщи. Психическото насилие е най-честата агресия от страна на родителите. В много от случаите това дори не се осъзнава.

Седем източноевропейски страни – България, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Полша и Украйна си поставиха целта да информират обществото и да подпомогнат разработването на по-добра система за превенция и помощ на деца, преживели насилие.

Първата година дейностите се осъществиха под мотото: “Превенция на деца от насилие”. Усилията бяха насочени към повишаване на професионалната подготовка и информираност на специалистите, работещи с деца.

Организираха се два обучителни семинара за представители на Детска педагогическа стая, на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на отделите “Закрила на детето”. Осемдесет специалисти от цялата страна бяха обучени да разпознават следите на различните видове домашното насилие /физическо, сексуално, емоционално и занемаряване/ и възможните поведенчески промени при децата-жертви.

На три национални супервизии бяха коментирани и анализирани проблемни случаи от практиката на НПО и институциите.

Проблемите на семейните отношения бяха тема на проучване,проведено сред 250 начални учители от столични училища, което очерта нагласите по отношение на наказанията. Аналогични проучвания бяха проведени и в останалите страни в проекта, а обобщените резултати станаха основа за изготвянето на сравнителен анализ по проблема.

През втората година на проекта под надслов: “Диагноза и лечение на деца, претърпели насилие” бяха обучени различни специалисти, работещи с деца, преживели насилие на нови методи за диагностициране и лечение на тези деца, както и беше проведена международна супервизия за обмен на опит при диагностиката и лечението на насилени деца. През 2006г. във всички страни, участващи в проекта, бе проведена информационна кампания под мотото “Хиляди деца са жертва на насилие. Не пренебрегвайте тяхното страдание!”. Бяха излъчени телевизионен и радио клип, разпространени билбордове, плакати и брошури. Материалите за кампанията бяха предоставени от полската фондация “Ничии деца”.

През третата (2007) година от проекта под надслов „Правна защита” беше изработена правна експертиза за състоянието на детето в рамките на семейния и криминалния кодекс. Бяха публикувани брошури и книжки за родители и децата на тема „деца-свидетели”. Бяха проведени две местни обучения и супервизии и една международна.

Партньори по проекта са:

  • Държавната Агенция за Закрила на Детето;
  • Министерство на Вътрешните работи;
  • Върховния административен съд;
  • Институт по Социални дейности и практики;
  • „Детство без сълзи;”
  • Фондация „Асоциация Анимус”
  • Петгодишният проект Детство без насилие” се финансира от фондация ОАК. Координираща организация е фондация “Ничии деца” – Полша.
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs