puretype
Partners Bulgaria

Създаване на система за превенция и алтернативно решаване на спорове в местата за лишаване от свобода

Share Button

Местата за лишаване от свобода винаги са били в центъра на общественото внимание, но за съжаление само когато се случи някакъв инцидент или когато зад решетките попадне известна личност. През останалото време затворите остават в сянката на всички останали социални проблеми, които заливат държавата ни.
Много рядко си задаваме въпроса какво всъщност се случва вътре, как лишените от свобода изтърпяват наказанието си, доколко е ефективен престоят им в затвора, как съжителстват с останалите и как си взаимодействат с администрацията. А всъщност отговорите на тези въпроси ще ни дадат и цялостната картина за състоянието на пенитенциарната ни система.

В момента в затворите се извършва реформа, която вероятно ще доведе до повишаване ефективността на системата и до синхронизиране на нормативната и материална база с международните стандарти. Това обаче е бавен и сложен процес.

И е недопустимо да се смята, че осъществяването му е задача само на държавните институции, дирекцията на затворите и хората, пряко свързани с работата в местата за лишаване от свобода. Обществото също има съществени отговорности в този процес. Поради спецификата на работата в пенитенциарните заведения основно се прилагат техники за бързо справяне с конфликти, по-малко се използват алтернативни способи за превенция и решаване на спорове /помирение, директно преговаряне, медиация/. Фондация „Партньори-България“ разработи проект, целящ да съдейства на служителите на затворите при превенцията и справянето с конфликтни ситуации.
Проектът „Създаване на система за превенция и алтернативно решаване на спорове в местата за лишаване от свобода в България“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество“. Екипът на Фондация „Партньори-България“ разчита на пълното съдействие на Главна дирекция „Главно управление на местата за лишаване от свобода“ /понастоящем Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /и на Асоциацията за подпомагане на ресоциализацията на лишените от свобода.

Целта на проекта бе да се повишат знанията и уменията на служителите на затворите за справяне с конфликтни ситуации и заедно с тях екипът на проекта да адаптира способите за алтернативно решаване на спорове към особеностите на системата.
Проектът бе насочен към всички места за лишаване от свобода в България. Участниците в проекта преминаха през тримодулно обучение. Обученията бяха проведени от смесени екипи – представител на Фондацията и на ГД “ГУМЛС”.

Темите на модулите бяха следните:

  • Развитие на комуникативни умения и водене на преговори
  • Управление на конфликтите в местата за лишаване от свобода
  • Развитие на базови умения за посредничество в местата за лишаване от свобода
  • Обучение за обучители
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs