puretype
Partners Bulgaria

Развитие на услуги по семейна медиация

Share Button

Проектът представлява развитие на програмата по медиация, която фондация “Партньори – България” реализира от основаването си през 1998г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на фондация “Отворено общество”програма COLPI.

В изпълнение на програмата бе създаден Център по семейна медиация.

Програмата имаше следните цели:

 • повишаване осведомеността на обществото за медиацията като алтернатива при решаване на семейни спорове;
 • решаване на конкретни семейни спорове и смекчаване негативното  им влияние върху децата;
 • развитие на сътрудничество със Софийски районен съд и с други организации, които ще насочват случаи за медиация;
 • съвместна работа с държавни институции за улесняване приложението на медиацията;
 • обмяна на опит с партньорските организации в Източна Европа /например “Партньори-Чехия” и “Партньори-Полша”/, които имат дългогодишен опит в семейната медиация, както и консултации с екипа на “Партньори за демократична промяна”– САЩ и други организации.

Заинтересувани от предлаганата програма бяха:

 • семейства , в които съществуваха спорове;
 • организации, предоставящи социални услуги:общинските служби за закрила на детето;
 • неправителствени организации:”Спасете децата” , Великобритания, Дружество за защита правата на детето, Столичен граждански защитник, центрове  за хора в неравностойно положение;
 • правна общност:съдии, разглеждащи семейни дела, Институт за принципите на правото, адвокати;
 • държавна и местна власт: Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Софийска община, М-во на труда и социалната политика.

Центърът по семейна медиация разшири кръга на предлаганите услуги в сферата на посредничеството при спорове, както и да разшири границите, като обхване и други градове в страната.

В изпълнение на поставените цели бяха предприети следните дейности:

А. Институционализиране на Центъра по семейна медиация

Разработени и приети бяха Правилник за организацията и дейността на Центъра по семейна медиация и Стандарти за професионалната дейност на медиаторите.
Проведени бяха няколко срещи за развитие на капацитета на медиаторите. Сформиран беше екип от 26 медиатори – юристи и психолози. През месец април 2002 г. в Банкя беше проведен двудневен семинар за професионално усъвършенстване на уменията на медиаторите.
През м. май 2002 г. на тридневно работно посещение в центъра бяха  Лиз О` Браян –   директор и  Барбара Филнер-тренинг-мениджър на Центъра по медиация в Сан Диего – САЩ.  В рамките на тяхната визита беше проведен семинар за организация на дейността и развитие на Центъра по семейна медиация. –
Осъществено беше съдействие със Софийски районен съд и беше определен техен представител за координация на взаимодействието с Центъра по семейна медиация.  Направена беше презентация пред съдиите от Брачна колегия на Софийски районен съд.

Б. Решаване на случаи

Постъпилите в ЦСМ случаи могат да се класифицират в следните групи:

 • Случаи на развод по взаимно съгласие. Това е най – големият брой случаи, постъпили в ЦСМ до този момент. Страните обикновено са постигнали принципно съгласие относно прекратяване на брака и желаят да запазят нормални отношения след развода. Много от хората, използващи нашите услуги споделят, че липсата на средства са причина да не предприемат досега юридически действия, въпреки, че бракът им е провален  или живеят разделени от години. Съпрузите, потърсили нашето съдействие за развод по взаимно съгласие, отправят към служителите на Центъра и молба за съдействие при подготвяне на документите за развод, изисквани от Брачна колегия на Софийски районен съд. Към ЦСМ са се обръщали и съпрузи, които очакват да бъдат подпомогнати от юристи, работещи в Центъра при завеждането и водене на дело за развод по исков ред.
 • Случаи, отнасящи се до спорове за издръжка и свиждане между родители и деца. Тези спорове обикновено са свързани с преодоляването на сериозни проблеми от емоционален характер. В повечето случаи тяхното окончателно решаване и изпълнителната сила на крайния резултат обикновено е свързано с произнасяне на съда. Постъпилите в ЦСМ случаи, обикновено се инициират от майката, която желае регулиране на свижданията между детето и бащата и получаване на определена издръжка за детето. В част от случаите става въпрос за издръжка и свиждания по отношение на деца, родени без брак между родителите. В други случаи родителите са все още формално в брак, живеят разделено и искат да регламентират посочените отношения. В тези случаи майките са затруднени при получаването на детските надбавки за деца поради факта, че не могат да представят служебни бележки за получаваните от бащата доходи и декларация, че той не взема същите  надбавки.
 • Случаи, отнасящи се до имуществени спорове. Най-честите причини за тези спорове са свързани с подялба на общо имущество, при ремонт на общи части и неговото заплащане от етажни съсобственици, при неиздължаване на възнаграждение от страна на работодател на работник. Неколкократно към Центъра по семейна медиация се обръщаха граждани с молба за подготвяне на предбрачни споразумения/ договори/, които все още не са регламентирани в българското законодателство.
 • Случаи, отнасящи се до засягане на неимуществени интереси и ценности /чест, достойнство, име в обществото/. Към ЦСМ се обръщаха клиенти, които се намират в конфликт със свои роднини. Те ги злепоставят в обществото, разпространяват невярна информация за тях, което вреди на репутацията им.
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs