puretype
Partners Bulgaria

Разработване и въвеждане на академичен курс по извънсъдебно решаване на споровете в юридическите факултети на българските висши училища

Share Button

Съдебната система не само в България, но и в световен план, е тромава и неефективна. За да защитят своите права и законни интереси, страните трябва да преминат сложното съдебно производство. В края на дългия процес не рядко те са загубили вече интерес към спора или реалната стойност на защитавания имуществен интерес значително е намаляла.

Без да се отричат или пренебрегват преимуществата на съдебното производство, трябва да се отбележи, че в много страни вече се прилагат и дават добри резултати алтернативни способи за решаване на спорове. Те са отличават с по-голяма бързина и икономичност, неформалност на процедурата, конфиденциалност, възможност за избор на специалист, по-голям контрол върху процеса и запазване на по-добри отношения между страните.

Неголямата популярност на способите за алтернативно решаване на спорове, липсата на разработена система за прилагането й у нас, както и липсата на професионалисти в тази област, ни мотивираха да реализираме проекта „Разработване и въвеждане на академичен курс по извънсъдебно решаване на спорове в Юридическите факултети на българските висши училища“. Дейностите по него се осъществиха със съдействието на Американската асоциация на юристите – Правна инициатива за Централна и Източна Европа и Фондация „Отворено Общество“.

Целите на проекта бяха:

  • цялостно разработване и подготвяне на академично обучение за студентите от юридическите факултети;
  • стимулиране въвежднето на модерни методи на обучение (интерактивно обучение, ролеви игри, решаване на практичски казуси и др.) в хода на провеждане на дисциплината.

Курсът стартира в няколко юридически факултета – на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Във всеки един от тези факултети дисциплината „Алтернативно решаване на спорове“ беше вкючена в учебната програма с решение на Факултетните съвети.
Развитието на проекта и големият интерес от страна на преподаватели и студенти доказаха, че е необходимо развитие на подобна дисциплина както в юридическите, така и в другите факултети на университетите.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs