puretype
Partners Bulgaria

Ефективен отговор срещу трафика на деца

Share Button

Всяка година хиляди малолетни и непълнолетни деца от Югоизточна Европа стават жертвa на трафик и биват замесвани в различни форми на експлоатация, просия и джебчийство. България остава страна на произход и транзитна зона за трафик на хoра и в по-малка степен страна-местоназначение. Затова се налага прилагането на дейности, които отговарят на нуждите от подкрепяща среда, както и усъвършенстване на образователната и политическа сфера.

Регионална програма „Ефективен отговор срещу трафика на деца”, фаза III (Child Trafficking Response Program – CTRP, Phase III) се управлява на от Фондация „Спасете децата”, Албания. В инициативата участват седем държави от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Черна гора, Румъния и Сърбия.

В България програмата се осъществява от Фондация „Партньори-България” (ФПБ) и Фондация „Асоциация Анимус” (ФАА) в сътрудничество с местни организации. CTRP е финансирана от Норвежкото министерство на външните работи и Фондация ОАК.

Период на реализация: 2009 – 2011

Изпълнение: София, Кюстендил

Основна цел на програмата е разработването на ефективен модел за превенция и подкрепа на деца в риск и деца жертви на трафик на хора. Посредством заложените дейности ние се стремим да намалим уязвимостта на рисковите групи деца, както и да предоставим необходимите условия за тяхната успешна интеграция в обществото чрез:

• Организиране на обучения за придобиване на социални и житейски умения и създаване на възможности за социално включване и творческа дейност

• Предоставяне на социална, образователна, културна и семейна подкрепа на децата в риск на местно равнище

• Повишаване капацитета на отговорните лица и доставчиците на услуги за по-добра закрила на децата в риск и децата жертви на трафик

• Укрепване на механизмите за координация и сътрудничество за постигането на всеобхватен отговор на трафика на деца

• Застъпничество за подобряване на политиките за закрила на детето

Превантивната програма и предлаганите обучения допринесоха за повишаване на социалните умения и информираност на децата относно рисковите фактори, водещи до опасна миграция и/или трафик. Резултатите от годишните изследвания показват, че те демонстрират взаимно уважение и увереност в уменията си за справяне в различни ситуации. Често децата смятат, че могат да се справят при непредвидени обстоятелства и да намерят добро решение в случай на беда. Освен това осигуряването на образователна и социална подкрепа доведе до значителен прогрес по отношение на знанията и уменията на децата да разпознават рискови ситуации и възможните институции и организации, където да потърсят професионална помощ и подкрепа.

Освен ценните знания и умения, които младите момчета и момичета развиха чрез участието си в дейностите на центъра, те изградиха и увереност, че могат да помагат на своите връстници да променят живота си. И двете групи младежи имаха възможност да упражнят и подобрят своите междуличностни умения, способностите си за критично мислене и справяне в различни ситуации; демонстрираха самоуважение и зачитане на другите, както и по-добро разбиране на заобикалящата ги среда като комплексна мрежа от възможности и опасности. В училище или сред приятели те имат възможност да споделят наученото, да идентифицират рискове и опасности и да предлагат ефективни решения.

В рамките на програмата ФПБ разработи и отпечата следните публикации:

 „Рискове и опасности в младежка възраст”. Пособие за провеждане на обучение по метода „връстници обучават връстници”

Пособието е разработено с участието на доброволци от Ресурсния център на Фондация „Партньори-България“ в гр. Кюстендил. Пособието е насочено към превенция на някои от рисковете, пред които са изправени съвременните младежи. С предложената методика се цели от една страна, младежите да получат информация по всяка от темите, а от друга – да развият уменията си за самостоятелен живот, така че сами да предпазват себе си от опасностите. Темите, включени в пособието, са подходящи за младежи-обучители в  гимназиалните класове (VIII – XII клас) като част от учебната програма или извън нея. Всяка тема може да се разгърне в един или повече учебни часа, в зависимост от възрастта и познанията на обучаваните, както и от времето за прилагане на методиката.

 Ръководство Младежки Ресурсен Център. Опитът от Кюстендил

Ръководството цели да даде практически насоки на специалисти/неправителствени организации при развиването на програми, обърнати към нуждите на деца в риск от попадане в трафик. Младежкият ресурсен център в гр. Кюстендил, където се прилага този модел на работа, показва обещаващи резултати при работата с деца, които са изоставени, в неравностойно положение или напуснали училище.

 Гласът на младежите

Ключови послания и препоръки, направени от младежите, посещаващи Ресурсен център Кюстендил, относно техния живот и рисковите фактори, на които са изложени във връзка с правата на детето, безопасната миграция и трафика.

Други документи:

 Програма „Ефективен отговор срещу трафика на деца”, фаза III

 Методология за идентифициране на деца, потенциални жертви на трафик

 Права на детето, трафик и безопасна миграция

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs