puretype
Partners Bulgaria

Belieforama – Религиозно многообразие и анти-дискриминация

Европейското общество се радва на богато етническо разнообразие и възможността да изгради стабилни връзки на базата на взаимно разбирателство. С увеличаването на религиозното многообразие, обаче се появяват и конфликти при междукултурните взаимодействия.

Екипът на ФПБ участва активно в образователни инициативи, които насърчават толерантността и религиозното многообразие. Като част от консорциума воден от CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe) и подкрепен от програмата „Учене през целия живот” на ЕК, ФПБ се зае да развие нова тренинг програма за обучители на възрастни, която да се справя с проблеми, свързани с религиозното многообразие и антидискриминацията.

Проектът дава възможност на обучителите на възрастни да работят с участници от различни религиозни вероизповедания и да се съсредоточи върху превръщането на религиозните различия от препятствие във благоприятна възможност. Програмата не предполага диалози между представители на различни вероизповедания, а насърчава образованието по религиозна толерантност и развиването на умения за междукултурна комуникация.

Наръчникът по религиозна толерантност и антидискриминация, разработен от CEJI и партньорите от консорциума, съдържа множество полезна културна информация. Обучителите на възрастни, участници в тренировъчните сесии, се радват на многообразие от педагогически способи, които да ползват в собствената си образователна и общностна среда. Специфичните цели на обучението са:

  • Да се повиши съзнанието на участниците за уникалността на религиозната идентичност на всеки човек.
  • Да фасилитира диалог и споделяне на опит в сферите на религията и културата.
  • Да повиши разбирането на участниците за понятията и проблемите свързани с религиозното многообразие.
  • Да насърчи участниците да помислят за съвременни проявления на стереотипизиране, предубеждения и дискриминация свързани с религията с конкретни упражнения на теми като Антисемитизъм и Ислямофобия.
  • Да развие съзнание за сложността и богатството на религиозното многообразие.
  • Да развие индивидуални умения и институционални стратегии за създаване на приобщаващи междукултурни среди.
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs